Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 Algemene voorwaarden: het geheel van bepalingen als hierna opgenomen.
1.2 Studio Roest; onderdeel van Sharon Roest Interieur en Styling, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17216482
1.3 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Studio Roest een overeenkomst aangaat.
1.4 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals rechtshandeling ter voorbereiding of ter uitvoering daarvan, met als doel Studio Roest haar diensten te laten verrichten voor of ten behoeve van Huurder.
1.5 Partijen: Studio Roest en Huurder tezamen.
1.6 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving.
1.7 Website: www.studioroest.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en gesloten
overeenkomsten tussen Studio Roest en haar huurders. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst voortvloeit.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken. Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Studio Roest zijn overeengekomen.
2.3 Eventuele algemene voorwaarden van huurders en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een
overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
2.5 Studio Roest kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. 

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. 

Studio Roest zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan huurder ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.
2.6 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1 Tenzij anders overeengekomen, heeft een uitgebrachte offerte door Studio Roest een
geldigheidsduur van 15 dagen, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
3.2 Een aanbod en/of offerte wordt schriftelijk door Studio Roest aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de huurder verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Studio Roest het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan
te passen.
3.4 Studio Roest kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de huurder
redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing, typefout of schrijffout bevat.
3.5 Een door de huurder geplaatste reservering kan gewijzigd worden door middel van een
schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. 

Wijzigingen zijn voor Studio Roest pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 4. De overeenkomst, huurperiode en reservering
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de huurder een reservering heeft geplaatst bij Studio Roest betreffende de huur van de studio. De reservering geschiedt via het reserveringsformulier op de website of per e-mail.
4.2 Wanneer de reservering van huurder, al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het
aanbod van Studio Roest, komt de overeenkomst pas tot stand indien Studio Roest uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
4.3 Overeenkomsten worden door een schriftelijke bevestiging van de reservering door Studio Roest, of zodra Studio Roest met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
4.4 Een huurperiode bestaat uit een aantal door de huurder gereserveerde uren. Een huurperiode geldt voor een minimum van 2 uur.

Artikel 5. Apparatuur en faciliteiten
5.1 De ter beschikking gestelde apparatuur en faciliteiten worden voorafgaand aan de huurperiode vermeld aan huurder. Bij gebruik van de studio dient huurder deze apparatuur en faciliteiten te controleren.
5.2 Studio Roest bevindt zich op Parklaan 21 in Vught en bevindt zich op de begane grond. 

Artikel 6. Tarieven
6.1 Alle prijzen die Studio Roest hanteert zijn in euro’s, inclusief schoonmaakkosten, exclusief BTW en exclusief overige kosten, zoals administratiekosten en heffingen, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
6.2 Studio Roest behoudt zich te allen tijde het recht voor om haar prijzen tussentijds te wijzigen.
Indien de prijzen stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, is huurder gerechtigd de
overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.

Artikel 7. Betaling
7.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient huurder het factuurbedrag te voldoen binnen 15 dagen na factuurdatum. De betaling dient in ieder geval vóór de aanvang van de huurperiode van de studio op rekening van Studio Roest te zijn bijgeschreven.
7.2 Betaling zal, behoudens dwingend rechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
7.3 Studio Roest behoudt zich te allen tijde het recht voor om volledige vooruitbetaling van huurder te verlangen.
7.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van huurder niet op.
7.5 Bij niet tijdige betaling behoudt Studio Roest zich het recht voor de uitvoering van de
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen.
7.6 In geval van niet tijdige betaling is huurder van rechtswege in verzuim en heeft Studio Roest,
zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan huurder wettelijke rente in rekening te brengen, een en ander
onverminderd de verdere rechten welke Studio Roest heeft.
7.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die Studio Roest maakt als gevolg van de niet nakoming van huurder van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de huurder.
7.8 De door huurder gedane betalingen worden door Studio Roest ten eerste in minder gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 8. Betalingsonmacht
8.1 Studio Roest is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop huurder:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een
deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 9. Afspraken annuleren en verzetten
9.1 Huurder is gerechtigd zijn reservering eenmalig kosteloos te verplaatsen tot één week voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode. Huurder heeft geen recht op terugbetaling 

vanaf het moment dat de factuur is verstuurd. Indien de huurder zijn reservering annuleert/verplaatst binnen één week, hanteert Studio Roest de volgende annuleringskosten:
• 30% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen één
week voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode.
• 60% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 48
uur voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode.
• 80% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 24
uur voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode.
9.2 De huurder is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Studio Roest vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
9.3 Studio Roest is gerechtigd alle reeds door de huurder betaalde bedragen te verrekenen met de door de huurder verschuldigde schadevergoeding.
9.4 Studio Roest behoudt zich te allen tijde het recht voor om geplande reserveringen te verzetten of te annuleren, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en onderhoud
10.1 Studio Roest is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband
houdt met de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Studio Roest en/of haar personeel.
10.2 Studio Roest is nimmer aansprakelijk voor geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade,
waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gederfde winst, bedrijfstagnaties, immateriële schade, letselschade of schade in de onderneming van huurder.
10.3 Indien Studio Roest aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico. Bij gebreke van (volledige) uitkering door de
aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag waarop de
aansprakelijkheid betrekking op heeft.
10.4 Studio Roest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Studio Roest is uitgegaan van door of namens de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10.5 Studio Roest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, door het niet opvolgen van instructies van Studio Roest door huurder.
10.6 Studio Roest is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verloren gaan van de eigendommen van huurder tijdens de huurperiode van de studio.
10.7 Een vordering tot schadevergoeding door huurder dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat huurder de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Studio Roest te zijn ingediend.
Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.
10.8 Huurder zal Studio Roest en haar personeel vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle
aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden
schade.

10.9 De huurder dient het gehuurde correct te gebruiken en te onderhouden. Indien de huurder de studio in zodanige slechte staat achterlaat, is Studio Roest gerechtigd schoonmaakkosten en eventueel geleden schade in rekening te brengen.

10.10. Huurder is zich ervan bewust dat zij maximaal 15 minuten van te voren aanwezig kan zijn, tenzij anders overeengekomen. Ook moet de locatie verlaten worden op het einde van de gehuurde periode. Mits de studio vrij is kun je tegen een meerprijs van €75,- excl. btw de studio 60 minuten bijboeken. 

Artikel 11. Schade, diefstal en beveiliging
11.1 De huurder van de studio is aansprakelijk voor schade en diefstal van alle ter beschikking
gestelde apparatuur en gebruiksvoorwerpen door Studio Roest.
11.2 De huurder dient vóór gebruik van de ter beschikking gestelde apparatuur en
gebruiksvoorwerpen, de apparatuur en gebruiksvoorwerpen te controleren op beschadiging, vermissingen of gebruikssporen. Indien dit het geval is, dient huurder dit vooraf te melden bij Studio Roest. Indien er vooraf geen gebreken zijn doorgegeven aan Studio Roest, zullen alle geconstateerde vermissingen of beschadiging na gebruik van de studio voor rekening van de huurder zijn.
11.3 Onder geen enkele voorwaarden mogen eigendommen van Studio Roest, waaronder
begrepen, maar niet uitsluitend, meubels, accessoires, achtergrondwanden en apparaten, worden
meegenomen of geleend door huurder. Dit wordt door Studio Roest direct gezien als diefstal en zal worden gemeld bij de politie.
11.4 Studio Roest is gerechtigd cameratoezicht te plaatsen bij de ingang van het pand van Studio Roest, om het pand en de eigendommen van Studio Roest te beschermen conform de geldende
regelgeving in het Wetboek van Strafrecht. Studio Roest zal nimmer cameratoezicht plaatsen in of rondom de studio’s zelf.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk gemaakt door een oorzaak die Studio Roest niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Studio Roest kan worden verlangd, dan is Studio Roest gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Studio Roest alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van de Studio Roest, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Studio Roest. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Studio Roest geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Studio Roest niet in staat is de verplichtingen na te komen.
12.3 In geval van overmacht zal Studio Roest zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te
voorzien in een alternatieve oplossing.
12.4 Indien de overmacht situatie 15 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
12.5 Als de overmacht situatie zich voordoet op het moment dat Studio Roest al een deel van haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan factureert Studio Roest dit afzonderlijk. Huurder is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
12.6 Studio Roest is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmacht situatie enig voordeel geniet.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding
13.1 Studio Roest heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op huurder volledig zijn voldaan, indien (1) huurder de
verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Studio Roest
kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de
huurder zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien huurder bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
13.2 Studio Roest is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerst lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
13.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
13.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Studio Roest op de huurder onmiddellijk opeisbaar.
13.5 Studio Roest behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door huurder en/of derden.

Artikel 14. Floor management
14.1 De huurder gaat akkoord dat de eigenaar van Studio Roest, diens personeel of een
aangewezen persoon het recht heeft op de vloer, in of rondom de studio aanwezig te zijn.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1 Wanneer partijen kennisnemen van informatie van de andere partij waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving of beroepsverplichtingen tot bekendmaking verplicht of dit noodzakelijk maken.
15.2 De gegevens en informatie die huurder aan Studio Roest verstrekt, zal Studio Roest zorgvuldig bewaren.

Artikel 16. Intellectuele eigendomsrechten
16.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de verhuur van de studio
ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, teksten, foto’s, tekeningen, concepten,
ontwerpen en/of andere geestesproducten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten
uitsluitend bij Studio Roest, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2 Het is huurder uitdrukkelijk verboden producten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, te
verveelvoudigen, openbaar te maken, te verwerken en/of te exploiteren zonder voorafgaande
toestemming van de Studio Roest. Een uitzondering hierop vormt het openbaar maken en
verveelvoudigen van foto’s en beeldmateriaal ontwikkeld in de studio door huurder, zoals het
plaatsen van foto’s en beeldmateriaal op websites, social media of in tijdschriften.
16.3 Na het einde van de huurperiode hebben zowel de huurder als Studio Roest geen
bewaarplicht jegens elkaar met betrekking tot de gebruikte informatie, gegevens, documenten en/of materialen.
16.4 Huurder vrijwaart Studio Roest tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.
16.5 Huurder is bij overtreding van de bepalingen van dit artikel gehouden alle door Studio Roest en door derden geleden schade volledig te vergoeden.

Artikel 17. Klachtenprocedure
17.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk binnen 14 dagen na uitvoering dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien huurder aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Studio Roest te worden kenbaar gemaakt.
17.2 Bezwaren tegen de factuur dienen schriftelijk binnen 14 dagen na factuurdatum aan Studio Roest te worden voorgelegd.
17.3 Klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting van huurder niet op.
17.4 Na genoemde termijn worden klachten en bezwaren niet meer in behandeling genomen en
vervalt het recht van reclame voor de huurder. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor
risico van de huurder.

17.5 De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.
17.6 Indien komt vast te staan dat de klacht of het bezwaar gegrond is, heeft de huurder de keuze
tussen aanpassing van de verzonden factuur of het kosteloos aangaan van een nieuwe huurperiode van de studio.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op alle overeenkomsten tussen Studio Roest en huurder, evenals de daaruit voortvloeiende
geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.3 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Studio Roest zijn van toepassing. Studio Roest behoudt het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente algemene voorwaarden zullen ter hand worden gesteld dan wel gepubliceerd op de website van Studio Roest.

18.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Studio Roest is gevestigd is, behoudens
dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

Artikel 19. Overige bepalingen
19.1 Behoudens uitdrukkelijke toestemming van Studio Roest, zijn huisdieren in het pand van Studio Roest niet toegestaan.
19.2 Het gebruik van drugs is nimmer toegestaan. Het nuttigen van alcohol dient door huurder met mate te geschieden. Indien de huurder zichtbaar onder invloed is van alcohol, is Studio Roest gerechtigd de toegang tot de studio aan huurder te ontzeggen. Alle kosten komen in dat geval voor rekening van de huurder.